Wybierz język:
     » Portal » Użytkownicy » Grupy » Statystyki » Czat » Album » Mapa Hodowców » Kalendarz » POBIERALNIA
     » Rejestracja » Zaloguj » Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
  

 Ogłoszenie 

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z Regulaminem Forum - PRZECZYTAJ . Z FORUM usuwane będą też osoby (nick) które nie aktywowały swojego konta !


Poprzedni temat «» Następny temat
papugi a ptasia grypa
Autor Wiadomość
takiwosz 
Mega UserMoja specjalizacja:
Papugi

Dołączył: 15 Wrz 2016
czyli 1348 dni temu
Posty: 35
Otrzymał 5 podziękowań
Skąd: śląskie

Wysłany: 2016-12-30, 15:05   papugi a ptasia grypa

W kraju są ujawniane nowe przypadki ptasiej grypy. Odwoływane są spotkania hodowców i ptasie giełdy i tu pytanko. Czy w jakiś sposób dodatkowo zabezpieczacie papugi przed tą chorobą ( chodzi mi o woliery zewnętrzne) . Jak wygląda sytuacja ptaków egzotycznych w rejonach występowania ognisk tej choroby.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 

Chcesz wiedzieć jak zarobić? Chcesz być jednym z nielicznych Milionerów? Chcesz osiągać sukcesy w szkole, pracy, w życiu prywatnym?
TAK? W takim razie to coś dla Ciebie: Złote Myśli - Twoja droga do Sukcesu!

Szymon 
Mega UserPomógł: 2 razy
Dołączył: 15 Lut 2010
czyli 3753 dni temu
Posty: 351
Podziękowania: 17/32
Skąd: WLKP
Wysłany: 2016-12-30, 21:14   

takiwosz, mam znajomego który znajduje się w rejonie co dzień kontrola nikt nie wie co będzie z papugami tylko powiedział mu że jak będzie decyzja to i papugi będą likwidowane dzwonił do ministerstwa i nikt mu niczego nie wytłumaczył tylko pytali czy ma jakieś pismo.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
takiwosz 
Mega UserMoja specjalizacja:
Papugi

Dołączył: 15 Wrz 2016
czyli 1348 dni temu
Posty: 35
Otrzymał 5 podziękowań
Skąd: śląskie

Wysłany: 2016-12-31, 07:55   

Czyli jak zawsze nikt nic nie wie
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
Dawid_01 
Mega UserDołączył: 11 Mar 2015
czyli 1902 dni temu
Posty: 36
Skąd: Połomia
Wysłany: 2016-12-31, 10:50   

Giełda w Pszczynie podobno odwołana a podobno w Wodzisławiu wykryli też objawy ptasiej grypy (tak mi powiedziano). I też mam pytanie co w związku z papugami w wolierach zewnętrznych? Czy są jakieś środki żeby zabezpieczyć papugi?
Ostatnio zmieniony przez Dawid_01 2016-12-31, 10:55, w całości zmieniany 1 raz  
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
takiwosz 
Mega UserMoja specjalizacja:
Papugi

Dołączył: 15 Wrz 2016
czyli 1348 dni temu
Posty: 35
Otrzymał 5 podziękowań
Skąd: śląskie

Wysłany: 2016-12-31, 11:27   

Strona
1
/3
Strona 1 z 3

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 2091

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-

nych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7,

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zakazuje się:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepió-

rek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningo- wych lub lotów konkursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego

innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie

ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz

ptaków łownych;

2) nakazuje się:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowla- nych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi

w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłą-

czeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie

ptaki,

d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny

przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

– datę przemieszczenia,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Dz. U. poz. 1906).
Strona 1 z 3
Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2091

– miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

– liczbę ptaków,

e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich od- chodami,

f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed

dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzy- mywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,

w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie

zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży

ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie

rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od

wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczegól- ności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu

medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu

podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

§ 2. 1. Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, zorganizowanie targu, wystawy, pokazu

lub konkursu z udziałem żywych ptaków, wyłącznie w pomieszczeniu uniemożliwiającym kontakt tych ptaków z dzikim

ptakami.

2. Powiatowy lekarz weterynarii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) podmiot zamierzający zorganizować:

a) targ, wystawę lub konkurs z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 30 dni przed plano- waną datą tego targu, wystawy lub konkursu,

b) pokaz z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą tego pokazu

– wykaz gospodarstw, z których będą pochodzić ptaki, z udziałem których ma zostać zorganizowany odpowiednio

targ, wystawa, konkurs lub pokaz;

2) przeprowadzona przez tego lekarza analiza ryzyka wykaże, że zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu

z udziałem żywych ptaków nie spowoduje zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza analizę ryzyka, biorąc pod uwagę status epizootyczny miejsca, w któ-

rym ma być zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs z udziałem żywych ptaków, oraz miejsc pochodzenia tych

ptaków, w szczególności:

1) czy w ostatnich trzech miesiącach nie odnotowano w miejscach pochodzenia ptaków ognisk wysoce zjadliwej grypy

ptaków;
Strona 2 z 3
Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2091

2) czy gospodarstwo położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którego pochodzi drób przeznaczony na targ,

wystawę, pokaz lub konkurs, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu;

3) lokalizację zakładu drobiu lub fermy drobiu.

4. Powiatowy lekarz weterynarii, przeprowadzając analizę ryzyka w zakresie dotyczącym miejsc pochodzenia żywych

ptaków, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwagę informacje

o statusie epizootycznym tych miejsc, przekazane mu przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.

5. Żywe ptaki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa,

pokaz lub konkurs, zaopatruje się w świadectwo zdrowia zawierające następujące dane:

1) rodzaj przesyłki, ze wskazaniem gatunku drobiu;

2) datę przemieszczenia;

3) miejsce pochodzenia, miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia;

4) liczbę ptaków.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel
Strona 3 z 3
393
Strona 1 z 3
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
Wyświetl szczegóły
Al 
Doświadczony HodowcaMoja specjalizacja:
Ptaki egzotyczne

Pomogła: 50 razy
Dołączyła: 20 Sty 2008
czyli 4509 dni temu
Posty: 845
Podziękowania: 53/4
Skąd: Knurów
Ostrzeżeń:
 1/5/8

Wysłany: 2016-12-31, 16:23   

nigdy nie bylo likwidacji papug na terenach gdzie panuje ptasia grypa, papugi nie maja kontaktu z dzikim ptactwem, jak masz woliery - wylotki z woliery z dachem z siatki to lepiej siatke na dachu zasłonić i po kłopocie,
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
koklas66 
AdministracjaSPIS-HODOWCÓW: www.spis-hodowcow.pl/koklas66

Moja specjalizacja:
Inne

Pomógł: 13 razy
Dołączył: 15 Wrz 2009
czyli 3905 dni temu
Posty: 867
Podziękowania: 100/18
Skąd: Kłobuck

Wysłany: 2017-01-01, 16:59   

nie mozna likwidować między innymi zwierząt rzadkich i zagrożonych wyginięciem jesli nie potwierdzi się wirusa u danego osobnika.
W wyjątkowych przypadkach nie likwiduje sie tez zwierząt o wysokiej wartości,tu można zaliczyć tez papugi
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
wanted 
AdministratorSPIS-HODOWCÓW: http://www.spis-hodowcow.pl/wanted

Moja specjalizacja:
Papugi

Pomógł: 108 razy
Wiek: 46
Dołączył: 12 Sty 2008
czyli 4517 dni temu
Posty: 12092
Podziękowania: 366/1349
Skąd: Nowa Wieś Lęborska

Wysłany: 2017-01-02, 20:55   

Na Pomorzu jest spokojnie i zapewne tak się skończy.
_________________
Jacek "wanted" Zaborowski
Mój kanał na Youtube https://www.youtube.com/c...08GuU-Yw/videos
_________________________________________
"Są dwie wspaniałe drużyny w Liverpoolu: Liverpool i rezerwy Liverpoolu." (Bill Shankly)
You`ll never walk alone.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
adi17071989 
Mega UserMoja specjalizacja:
Bazanty

Dołączył: 18 Wrz 2011
czyli 3172 dni temu
Posty: 44
Podziękowania: 3/1

Wysłany: 2017-01-06, 11:08   

a jak sytuacja wyglada z wysyłkami za pośrednictwem Poczty?
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
wanted 
AdministratorSPIS-HODOWCÓW: http://www.spis-hodowcow.pl/wanted

Moja specjalizacja:
Papugi

Pomógł: 108 razy
Wiek: 46
Dołączył: 12 Sty 2008
czyli 4517 dni temu
Posty: 12092
Podziękowania: 366/1349
Skąd: Nowa Wieś Lęborska

Wysłany: 2017-01-16, 19:36   

adi17071989 napisał/a:
a jak sytuacja wyglada z wysyłkami za pośrednictwem Poczty?

U mnie za pośrednictwem kuriera o jakim pisałem na Fb nie ma problemu z nadaniem oraz otrzymaniem przesyłki.
_________________
Jacek "wanted" Zaborowski
Mój kanał na Youtube https://www.youtube.com/c...08GuU-Yw/videos
_________________________________________
"Są dwie wspaniałe drużyny w Liverpoolu: Liverpool i rezerwy Liverpoolu." (Bill Shankly)
You`ll never walk alone.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl szczegóły
Al 
Doświadczony HodowcaMoja specjalizacja:
Ptaki egzotyczne

Pomogła: 50 razy
Dołączyła: 20 Sty 2008
czyli 4509 dni temu
Posty: 845
Podziękowania: 53/4
Skąd: Knurów
Ostrzeżeń:
 1/5/8

Wysłany: 2017-01-23, 16:43   

Ja dzis wysylalam papugi, a pszczynska giełda od lutego wznawia dzialalnośc - ale tylko ptaki egzotyczne, kanarki, pasze , karmy itd. - zakaz przywozu drobiu i kaczek, bazantow.
Ostatnio zmieniony przez wanted 2017-01-23, 23:00, w całości zmieniany 1 raz  
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
..:: AVIORNIS ::..
AVIORNIS POLECA:SZUKAJ NA GOOGLE!

Twoja wyszukiwarkaWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


..:: WSPÓŁPRACUJEMY ::..
>> Spis-Hodowcow.pl - Magazyn dla miłośników Fauny i Flory >> Hodowla ptaków - Jacek Masternak >> Ptasie podróże - Artur Bujanowicz >> NOWA EXOTA >> Andrzej Jarosz >> Henryk Kościelny - fotografia przyrodnicza >> Hugo Barbosa >> Blog - Portugalia >> Hugo Barbosa & Iñaki García Hernández- Portugalia/Hiszpania >> Snyder s Grouse & Waterfowl Park >> Baza turystyczna

Od 2008 roku - Aviornis.com.pl © Wszelkie prawa zastrzezone.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 19
..:: Giełda ::..


..:: OFERTA REKLAMOWA NA AV ::..


..:: POLECAMY ::..
Inkubatory do wylęgu jaj


..:: POLECAMY ::..
sklep internetowy


..:: POLECAMY ::..


..:: SERWIS I CZASOPISMO HODOWCÓW ::....:: Czasopismo hodowcy ::..

..:: SERWIS HODOWCÓW ::..


..:: ZAPRZYJAŻNIONA STRONA ::..


..:: Baza CITES ::..


..:: Polecamy ::..

..:: SKLEP INTERNETOWY ::..
Planeta-zoo

..:: POLECAMY ::..
Euro Zoo

..:: POLECAMY ::..
Euro Zoo


..:: POLECAMY ::..


. SERWISY AUKCYJNE .

.: ASPEKTY PRAWNE :.